Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarım Bölümü Ders İçerikleri

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

GTBL 103 Temel Sanat Eğitimi (4+4) ECTS 8 saat:
Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak.Doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır. Desen çalışmalarıyla başlayan “ düşüncenin nesnelleşmesi süreci”, giderek ışık-gölge, leke-form gibi temel kavramları da içerir. Çalışmalar boyunca; yüzeysel kompozisyonlar, serbest malzeme ile üçboyutlu tasarımlar, özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca, Temel Sanat Eğitimi programında ağırlıklı bir yere sahip olan üçboyutlu çalışmaları öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler. renk, doku, zıtlık ve strüktür konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir.

 

GTBL102Desen (2+3) ECTS 5 saat:
Anatomi biliminin sanat yapıtındaki varlığının, tıp bilimi ile sanat bağlantısı bağlamında değerlendirilmesi çağlar boyu evrilen bu ilişkinin dönemsel özelliklerini de göz önüne alarak sanat yapıtında ne kadar öneme sahip olduğunun ortaya konması dış görüntüye yansıyan kemik ve kas sistemlerinin ayrıntılı biçimde irdelenmesiyle, sanat yapıtına yansıyan spesifik anatomi yapıları üzerinde çözümlemeler yapılması iskelet, kas, oran, hareket unsurları bağlamında evrensel ve bütünsel bir bakış açısı yaratılıp, Kas-iskelet yapısının, iç ve dış form ilişkilerinin, yüzün karakteristik duruş özelliklerinin; insan bedenine ait tüm yapısal özelliklerinin desen uygulaması içinde incelenmesi.

 

GTBL 106Perspektif (1+2)ECTS3saat:
Teknik çizim kurallarına göre,temel geometrik formların,tek, iki, üç kaçış noktalı perspektif çizim tekniklerini kullanarak artistik perspektif çizimleri yapmak.

 

GTBL 112 Yeni İletişim teknolojileri (1+1)ECTS 2 saat:
İletişim eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere, bu sektördeki son gelişmeler hakkında ipuçlarının verilmesi, iletişim kavramı ve iletişim modelleri, teknolojik gelişmelerin temel dinamiklerinden hareketle teknolojinin toplumsal yapıya etkileri, iletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

GTBL 114 Tasarım Kuramları (1+1) ECTS 2 saat:
Tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; Tasarım-Yapım-Kullanım aşamalarında görünen ve görünenin ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri-sosyo ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik ve sanatsal vb. çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile Neden-Sonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşmayı amaçlamaktadır.

 

GTBL 115 Görsel Sanatlarda Temel Kavramlar (1+1) ECTS 2 saat:
Sanatın ve sanatçı olmanın önemini, sanat eseri ile sanat eseri olmayanın farkını, görsel sanatların diğer sanat dalları arasındaki yerini inceleyen ve bu çerçevede görsel sanatların temel kavramlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasını içeren bir derstir.

 

GTBL 117 Görüntü ve Kültür (1+1) 2 saat :
Görsel kültür ürünlerini göstergebilimsel yaklaşımla çözümlemek. Sanat eseri, görsel kültür, toplum ve sanatçı, aralarındaki ilişkiler, popüler kültür ve sanat.

GTBL118 Grafik Tasarıma Giriş (1+2)ECTS 3saat:
Bu ders bünyesinde, Grafik Tasarımın temel kavramlarına yönelik stüdyo projeleri,Karektertasarımları ,logotype, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamaları yapılır.

 

GTBL119 Sanat Kavramları ve Terminoloji (1+1)ECTS 2saat:
Antik çağ, Rönesans ve günümüz çağdaş sanatı ve terminolojisi anlamaya ve kavramaya yönelik kapsamlı bir görsel kültür dersi niteliği taşımaktadır.

 

GTBL 120 Estetik (1+1)ECTS 2 saat:
Sanat ve Sanatlar, Sanat ve Kültür ilişkisi, Sanat ve Eğitim ilişkisi, Sanat ve Yaratıcılık, Sanat Felsefesi, Estetik, sanat Ontolojisi, Sanat ve Estetik Kuramları, Sanat Eleştirisi: Bir Sanat Eserini tanıma. Betimleme - Çözümleme - Yorum - Yargı Estetik Algı, Varlık bilim açısından Estetik ve Sanat Felsefesi.