MİSYONU ve VİZYONU

 

MİSYONU, VİZYONU, DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bölümlerinde farklı ağırlıklar gösteren dallarda tasarımcı ve sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, tasarımın ve sanatın üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencinin, öğretim süresi boyunca yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin tasarım, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde bilginin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.

 

Değerleri; Atatürkçülük, yurtseverlik, anayasaya ve hukuka bağlılık, öğrenci merkezlilik, bilimsellik, etik değerlere bağlılık, katılımcılık, toplumsal yararlılık, güvenilirlik, sorumluluk, akılcılık, saydamlık, evrensellik olarak belirlenmiştir. 

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planında 2020-2024 Stratejik Planında MİSYONU;” millî ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmak”;  VİZYONU; “ çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmak”, STRATEJİK AMAÇLARI; “eğitim öğretim faaliyetlerini güçlendirmek, kalite güvence sistemi çerçevesinde kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek, toplumsal katkı sağlayacak hizmet ve ürünleri desteklemek, fiziki mekân ve teknolojik altyapıyı geliştirmek” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, stratejik planda yer alan üniversitemiz misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile fakültemizin misyon- vizyon ve stratejik hedeflerinin örtüştüğü ve birbirlerini desteklediği görülmektedir. 
 
Giresun Üniversitesinin 2015-2020 Stratejik Planında yer alan amaçları doğrultusunda Fakültemizin belirlenen hedefleri ise şunlardır;

(i)Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürdürebilirliğinin Sağlanması Amacına Yönelik Hedefleri
Akademik ve idari personel sayısını artırmak, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümlerine öğrenci alımı, Avrupa Yükseköğretim alanı için Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (AKTS) tamamlamak, eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek, üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programlarını artırmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknoloji ve sanat etkileşimini sağlamak, nitelikten ödün vermeden akademik yayın ve sanatsal etkinlik sayısını artırarak artırılması.

(ii)Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlamak.

(iii)Fiziki ve Kurumsal Alt Yapının Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
Kurumsal gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni okul binasının yapılması, atölye olanaklarının artırılması, yerleşke alanlarında spor sahaları, kantin, kafeterya vb. inşaatları tamamlayarak faaliyete geçmelerini sağlamak, eğitim-öğretimi makine teçhizatla donatılmış mekânlarla desteklemek, bilişim sistemlerinin alt yapısını tamamlamak, entegre hale getirmek.

(iv)Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
Uluslararasılaşmanın kurumsal altyapısını geliştirmek, Fakültemizde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını artırmak, eğitim gören uluslararası öğrenci kalitesini artırmak, akademik personelin uluslararası akademik faaliyetini artırmak.

(v)Üniversite Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaşatmaya yönelik bilimsel araştırma yapmak ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, sağlık konusunda bilgilendirici sempozyum, vb. panel etkinlikler düzenlemek, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak, toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.